VDF Type

Title
Power Range:
Voltage
Voltage tolerance
iDialog Rack
600 - 1200 VA
220 / 230 / 240 V
230 V (+20/-25%)
iDialog
400 - 1600 VA
220 / 230 / 240 V
230 V (+20/-25%)
iPlug
600 - 800 VA
220 / 230 / 240 V
230 V (+20/-25%)